Program

Program Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap w Jeleniej Górze.
§ 1
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 1. Zakłada się, że podstawowym zadaniem Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego „AESCULAP” Jeleniej Górze, dalej zwanym Szkołą jest wychowanie i ustawiczne kształcenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w ostatnim przypadku dot. kursów kadrowych SITN) poprzez naukę i uprawianie dyscypliny kultury fizycznej – narciarstwa alpejskiego oraz turystyki górskiej. W myśl hasła: WYCHOWANIE PRZEZ GÓRY DLA GÓR.
 2. Przyjmuje się zasadę skojarzenia w programie i działalności Szkoły następujących dziedzin – zakresów tematycznych – kultury fizycznej, krajoznawstwa, turystyki i ochrony środowiska w zintegrowaną całość zadaniową i problemową.
 3. Kojarzy się we wspólną całość sport powszechny ze sportem kwalifikowanym w każdej kategorii wiekowej współczesnej i przyszłej populacji w zasięgu oddziaływania Szkoły stosownie do kierunku i jakości zapotrzebowania społecznego oraz możliwości materialnych i kadrowych w danym czasie i miejscu.
 4. Zgodnie z tradycjami i dotychczasowym programem i działalnością Szkoły ustala się, że zakresem działalności prezentowanego stowarzyszenia jest kultura fizyczna a w niej w szczególności narciarstwo jako dyscyplina sportu powszechnego i kwalifikowanego wzbogacona w procesie pedagogicznym przedmiotami nauki poznania i wiedzy z dziedziny krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska.
 5. Integralnym czynnikiem i środkiem oddziaływania wychowawczego w realizowanym przez Szkołę procesie pedagogicznym jest współzawodnictwo w nauce, sporcie, pracy. Współzawodnictwo od podstaw nauki aż po osiągnięcie szczytów sportowych, uprawnień instruktorskich ma pomagać, motywować do uzyskiwania postępów i lepszych wyników uczniów szkoły.
 6. Szkoła jest stowarzyszeniem wychowującym, kształcącym i sportowym a jednocześnie świadczy usługi w dziedzinach i zakresach objętych uprawnieniami statutowymi, regulaminowymi i stosownymi przepisami.
§ 2
CELE
 1. Tworzenie i rozwijanie jeleniogórskiego środowiska narciarskiego i krajoznawczego.
 2. Wyłanianie sił społecznych, w tym kadrowych i działań na rzecz kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnianiem narciarstwa alpejskiego.
 3. Uzyskiwanie odpowiednich wyników ekonomicznych, które są przeznaczane na realizację celów statutowych.
 4. Stałe realizowanie ustawicznego wychowania i kształcenia kadr w zakresie:
 1. narciarskiego sportu
 2. krajoznawstwa i tak dalej.
 1. Uzyskiwanie, zagospodarowanie właściwej bazy materialnej na rzecz działalności na w/w odcinku.
 2. Osiąganie wyników sportowych odpowiadających nakładom materialnym na ten cel.
 3. Podejmowanie i rozwijanie kontaktów w zakresie działalności merytorycznej na odcinku sportu powszechnego zarówno w kręgu Szkoły, jak i jeleniogórskiego środowiska narciarskiego i innych (współpraca i wykonywanie obowiązkowych szkoleń i kursów w ramach członkowstwa w SITN).
§ 3
STRUKTURY
 1. Społeczno-administracyjna:
  1. Stowarzyszenie zarejestrowane, nr statystyczny jg 1066455, z osobowością prawną
  2. Resort: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  3. Dziedzina: kultura fizyczna
  4. Członkostwo: SWU, PZN, SITN.
  5. Współpraca: stowarzyszenia i związki oraz kluby sportowe.
 2. Statutowa:
 1. Walne zgromadzenie członków
 2. Zarząd
 3. Kierownictwo Szkoły (urzędujący członkowie zarządu)
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sekcje, komisje, koła itp.
 6. Regulaminowa:
 1. Szkoła Narciarska działa w oparciu o regulaminy wewnętrzne dla uczestników, instruktorów.
 2. Łysa Góra – w oparciu o regulaminy wewnętrzne dotyczące korzystania przez turystów z mikrostacji i dla pracowników.
§ 4
UKIERUNKOWANIA I PRZEDMIOTY KULTURY FIZYCZNEJ
 1. Piesza turystyka górska.
 2. Atletyka terenowa.
 3. Gimnastyka ogólnorozwojowa i sprawnościowa.
 4. Imitacja jazdy na nartach
 5. Narciarstwo zjazdowe (sport powszechny).
§ 5
UKIERUNKOWANIA PROGRAMOWE
 1. Wychowanie i pedagogizacja.
 2. Wychowanie przez kulturę fizyczną, krajoznawstwo, turystykę, przez pracę na rzecz ochrony środowiska.
 3. Wychowanie przez sport.
 4. Wypoczynek psychoruchowy (w tym systemy higieniczno-relaksowe).
 5. Ustawiczne kształcenie kadr instruktorskich (unifikacje SITN, szkolenia wewnętrzne).
§ 6
ZAJĘCIA
 1. Sporty uzupełniające.
 2. Atletyka terenowa.
 3. Gimnastyka i sucha zaprawa narciarska.
 4. Turystyka górska – piesze wycieczki.
 5. Prace społecznie użyteczne (np. latem na rzecz Łysej Góry).
 6. Nauka jazdy na nartach.
 7. Treningi narciarskie (sport powszechny i w ramach doszkalania instruktorskiego).
 8. Starty sportowe, pokazy, sprawdziany.
 9. Zajęcia teoretyczne – kursy, konferencje itp.
 10. Zgrupowania zimowe – obozy dojazdowe (Łysa Góra).
 11. Inne zajęcia – np. z zakresu zabawy i rozrywki, zawody.
§ 7
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
 1. Statut, decyzja Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze, regulaminy SN i SKS „AESCULAP”.
 2. Program, plan pracy, plan ekonomiczno-finansowy.
 3. Środki materialne własne.
 4. Dotacje budżetowe z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
 5. Subwencje ze źródeł gospodarczych, instytucjonalnych i stowarzyszeniowych.
 6. Dochody z własnej działalności gospodarczej.
 7. Działalność społeczna w środowisku jeleniogórskim i na terenie SN i SKS „AESCULAP” przy współpracy organów samorządowych, instytucji, stowarzyszeń itd.
 8. Działalność kadry instruktorskiej rekrutującej się głównie z grona wychowanków (możliwe zatrudnianie kadry z innych środowisk).
§ 8
PRIORYTETOWE ZADANIA SZKOŁY I KLUBU
 1. Pozyskiwanie trwałych podstaw finansowych, celowych z budżetu terenowego i państwowego.
 2. Nieustannego tworzenia i kontynuowania rozwoju bazy materialnego istnienia i pracy Szkoły i Klubu, w tym między innymi: siedziby, wyposażenia, i urządzeń technicznych i magazynowych, transportu linowego osobowego, małego transportu towarowego.
 3. Wypracowanie indywidualnych i zbiorowych wyników sportowych – powszechnych.
 4. Kontynuowanie tworzenia środowiska narciarskiego w Jeleniogórskiem a w szczególności w okolicy działania Szkoły i Klubu – bazy położonej w Gminie Jeżów Sudecki.
 5. Kontynuacja – utrwalenie zasady działania Szkoły oraz bazy – Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich Łysa Góra, jako jednego w pełni samowystarczalnego organizmu-przedsiębiorstwa, w którym znajdują zatrudnienie różne grupy zawodowe uzupełniając się wzajemnie. Na przykład: obsługa wyciągów zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie mikrostacji umożliwia skuteczną pracę instruktorom a fakt posiadania tej bazy przez Szkołę zmniejsza koszty uczestnictwa jego członkom. itd.


Komentarze